DOMOVNÍ  ŘÁD

Bytové družstvo Zuzana  Ostrava-Poruba

 

čl.I

Základní ustanovení

Domovní řád upravuje organizační a technické podmínky, způsob užívání domů a  bytů  a pravidla chování v domech ve vlastnictví BD Zuzana v Ostravě-Porubě.

 

čl.II

Základní pojmy

 1. Základní práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů jsou řešena zákonem č.40/1964 Sb. v platném znění (občanský zákoník) a předpisy souvisejícími.
 2. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k bydlení a slouží k tomuto účelu jako samostatné bytové jednotky.
 3. Příslušenství bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k  tomu, aby byly s bytem používány (např.sklepní box, balkon apod. ).
 4. Společné prostory (vchody, chodby, schodiště, sušárny, kočárkárny, kolárny, balkony apod.) slouží všem nájemníkům.
 5. Řádnému užívání domu slouží společné zařízení domu, kterými jsou např. osvětlení společných prostor, výtahy, instalační rozvody včetně uzávěrů vody, plynu, ÚT, rozvody Telecomu, rozvody kabelové televize, společná tel. anténa apod.

 

čl.III

Nájem bytu

 1. Nájemní vztah je založen uzavřením nájemní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí nájemní smlouvy je „Evidenční list“, který obsahuje výpočet výše předpisu nájmu.
 3. Při převzetí nebo předání bytu bude proveden písemný zápis o převzetí nebo předání bytu.
 4. Při ukončení nájmu bytu je nájemce povinen předat předmětný byt pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Závady, které pronajímatel při převzetí bytu zjistí je nájemce povinen odstranit nebo jejich odstranění v plné výši pronajímateli uhradit.

 

 

čl.IV

Povinnosti a práva pronajímatele

 1. Pronajímatel je povinen:
 • zajistit nájemci možnost řádného užívání bytu a společných prostor domu
 • řádně udržovat dům a společná zařízení domu
 • zajistit poskytování služeb spojených s užíváním bytu za úplatu dle platných předpisů ( např. osvětlení společných prostor, opravy výtahů apod.)
 1. Pronajímatel je oprávněn:
 • provádět stavební úpravy bytů a jiné podstatné změny v bytech pouze s písemným souhlasem nájemce. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz stavebního úřadu, je povinen nájemce jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla
 • po předchozí písemné výzvě nájemcům bytů do těchto prostor vstupovat a provádět kontrolu stavu a způsobu užívání. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku, generálních oprav) je pronajímatel oprávněn zpřístupnit byt bez souhlasu nájemce. O tomto zpřístupnění vyrozumí pronajímatel nájemce a pořídí o zpřístupnění písemný protokol
 • po předchozí písemné výzvě vstupovat do bytů z důvodu provedení instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně tak je oprávněn vyžadovat přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a jsou jeho vlastnictvím. K těmto činnostem může pronajímatel dát pověření jiným osobám
 • po vzájemné dohodě může pronajímatel pověřit někoho z  nájemců činností spojenou s provozem společných prostor a spol.zařízení. Pověřený nájemce zodpovídá za udržování pořádku a čistoty v těchto prostorách

 

čl.V

Povinnosti a práva nájemce

 1. Nájemce je povinen:
 • užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Zároveň však tak, aby nedošlo k omezení práv jiných nájemců
 • pokud nestanoví nájemní smlouva jinak,  všechny opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce
 • odstranit všechny závady a poškození, které způsobil sám nebo ti, kteří s ním byt užívají
 • nahlásit pronajímateli včas, bez zbytečných odkladů potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla
 • nahlásit pronajímateli včas, bez zbytečných odkladů potřebu oprav ve společných prostorách, jakmile ji zjistí
 1. Nájemce nesmí:
 • bez předchozího písemného povolení pronajímatele provádět žádné úpravy v bytě (stavební či jiné)
 • bez předchozího písemného povolení pronajímatele pronajmout byt nebo jeho část
 • bránit užívání společných prostor ostatním nájemcům bytů v domě
 • svévolně ničit majetek BD Zuzana, toto je považováno za hrubé porušení nájemního vztahu

 

čl.VI

Předpis plateb

 1. Nájemce je povinen hradit předpis plateb (nájemné + úhrady za plnění spojená s užíváním bytu) v termínu daném platným právním předpisem nebo nájemní smlouvou nebo stanovami BD Zuzana.
 2. Nezaplacení předpisu v termínu a plné výši je hrubým porušením nájemního vztahu a trvá-li déle než 3 měsíce, může pronajímatel požádat soud o přivolení k výpovědi nájmu.
 3. Nezaplatí-li nájemce předpis plateb v termínu a plné výši, přísluší pronajímateli poplatek z prodlení.
 4. Nájemce je povinen oznámit všechny změny, které mají vliv na výši předpisu plateb do 30 dnů od vzniku rozhodných skutečností. Zejména změny počtu osob v bytě.

čl.VII

Společné prostory

 1. Nájemce je oprávněn užívat společné prostory k účelu, ke kterému jsou určeny.
 2. Ve společných prostorách domu nesmí být uloženy jakékoliv předměty a zejména takové, kterými by byli porušeny požární a bezpečnostní předpisy (hořlaviny, barvy, laky, tlakové láhve, motorová vozidla, apod.). Společné prostory neslouží jako skladiště.
 3. Požární zařízení nesmí být použito k jinému účelu než je jeho určení.
 4. Napojení odběru médií (elektřina, voda) ve společných prostorách je přísně zakázáno.
 5. Veškerá manipulace s hlavními uzávěry medií (vody, plynu, ÚT apod.) je přísně zakázána. V případě havárie, při které by mohlo dojít k ohrožení nájemníků nebo materiálním škodám lze použít tyto uzávěry. Neprodleně je třeba jejich použití oznámit pronajímateli.
 6. Vstup na střechu, do strojovny výtahu nebo připojovacího uzlu ÚT je zakázán.
 7. Montáž nebo instalace jakéhokoliv zařízení na plášť domu, střechu nebo společných prostor domu je bez písemného svolení pronajímatele zakázána (satelitní antény, antény a zařízení vysílaček spod.).
 8. Společné prostory jsou nájemníci povinni udržovat čisté, jsou-li vybaveny okny, tato musí být v době mrazů uzavřena.
 9. Ve společných prostorách nesmí být prováděna podnikatelská činnost, zejména taková, která je v rozporu s kolaudačním určením prostor.

 

čl.VIII

Klíče

 1. Pronajímatel je povinen při předání bytu předat nájemci klíče od bytu a od vchodu domu. Nájemce si potřebný počet kusů klíčů nechá zhotovit na vlastní náklad. Při předání bytu pronajímateli předá nájemce všechny klíče, které od něho převzal.
 2. Klíče od společných prostor domu jsou uloženy na místě k tomu určeném.
 3. Zapůjčování klíčů od společných prostor cizím osobám je možné jen pro účely uzavření nebo kontrolu uzávěrů a provedení odpočtů měřidel médií.

 

čl.IX

Užívání bytu

 1. Byt lze užívat jen k účelu, ke kterému je určen.
 2. Prát prádlo v bytě je možné v pračce pro domácnost za předpokladu, že elektrická instalace odpovídá požadovanému příkonu elektrické energie v souladu s příslušnou doporučující ČSN, eventuelně dalším závazným předpisům.
 3. Nájemce je povinen na základě vyzvání zpřístupnit pronajímateli nebo jím pověřeným osobám byt k evidenční a technické kontrole nebo k provádění odpočtů bytových měřidel.

 

čl.X

Udržování pořádku v domě

 1. Pořádek a čistotu ve společných prostorách domu jsou povinni zajistit nájemníci. Při provádění úklidu se nájemci pravidelně střídají tak, aby se na úklidu podíleli rovnoměrně. K tomuto účelu musí mezi nájemci dojít k dohodě o termínech a úklid v těchto  terminech musí být prováděn.
 2. Neprovádí-li úklid nájemníci a vyžaduje-li to stav společných prostor v domě po posouzení pronajímatele, je pronajímatel oprávněn sjednat pro společné prostory placený úklid, který jsou povinni hradit nájemníci.
 3. Nájemcům je zakázáno vyhazovat domovní odpad i jakékoliv jiné předměty z oken a balkonů.
 4. Nájemci nesmí s ohledem na osoby bydlící pod nimi splachovat podlahy balkonů, věšet na balkonech nebo z oken nevyždímané prádlo a zalévat květiny na balkonech případně na okenních římsách tak, aby voda stékala na byty nebo bytová zařízení pod nimi.

 

čl.XI

Klid v domě

 1. Nájemníci jsou povinni chovat se tak, aby neporušovali dobré mravy v domě.
 2. Nájemníci jsou povinni dodržovat noční klid, a to v době od 21-06 hodin. V tuto dobu není dovoleno zejména hrát na hudební nástroje, hlučně se bavit, zpívat, prát prádlo v pračce, vysávat vysavačem, vrtat vrtačkou, pouštět hlasitě reprodukovanou hudbu nebo televizi apod.
 3. V době mimo noční klid jsou nájemníci povinni chovat se tak, aby neomezovali svým chováním ve výkonu nájemních práv ostatní nájemníky.

 

čl.XII

Držení zvířat v domě

 1. Nájemník je plně zodpovědný za zvířata, která jsou držena v bytě. Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k omezení užívacích práv ostatních nájemníků.
 2. Nájemce, držící v bytě zvíře je plně zodpovědný za udržování čistoty a hygieny v bytě a domě. Je povinen dbát všech platných právních předpisů a obecně závazných norem.
 3. Je zakázáno chovat v bytech nebezpečná zvířata zejména jedovaté hady, jedovaté pavouky apod.

 

čl.XII

Závěrečná ustanovení

 1. Porušení tohoto domovního řádu může být posuzováno jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb., hrubé porušení nájemní smlouvy, nejde-li o trestný čin.
 2. Na vyhrazených místech v domě smí být vyvěšovány pouze vývěsky související s provozem domu.
 3. V případě závažného porušení ustanovení domovního řádu nájemcem může pronajímatel podat soudu návrh o přivolení k výpovědi z nájmu.
 4. Tímto domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů. Tyto právní předpisy je nutné dodržovat i v těchto případech, kdy se o tom domovní řád nezmiňujě.

 

    Ing.Jan Janoš

    předseda BD Zuzana